Sikkerhed og betingelser

Sikkerhed

LEDSECTION har fokus på sikkerhed ved udelukkende at sælge produkter som stilles overfor de hårdeste krav. Produkterne bliver afprøvet i en masse situationer i laboratorier, som kunne forekomme ved anvendelse. Det er ved testen nødvendigt at sikre sig, at der på ingen måder opstår sikkerhedsbrist eftersom et brist, vil kassere produktet på stedet. Produktet skal igennem forskellige prøver for at opnå de nødvendige certifikater. Produkterne du finder på dette website har alle bestået prøverne og er derfor lovlige ved vidersalg. Det vil til enhver tid være muligt at fremvise de fremspurgte certifikater og det nødvendige baggrundsmateriale.

Sikkerheden består af følgende certifikater:

CETÜV - GSRoHS Compliant

De ovenstående certifikater er blandt andet udarbejdet ud fra:

EF-overensstemmelseserklæring (sidste skridt før CE mærkning)
Lamper hører under standarden DS/EN 60598-1 Belysningsarmaturer, del 1, Almindelige bestemmelser og prøver.

RoHS direktivet omhandler affaldshåndtering (Miljøstyrelsen)
RoHS oversættes til, begrænset anvendelse af skadelige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Elektrisk og elektronisk udstyr må ikke indeholde stofferne: bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, Polybromerede biphenyler (PBB), Polybromerede diphenylethere (PBDE). Produkterne på dette website er i forhold til følgende direktivs katagorie: Belysningsudstyr, herunder elektriske pærer og lysarmaturer i husholdninger.

TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, deriblandt el produkter. Betegnelsen TÜV står for Technische Überwachungs Verein, hvilket kan oversættes til Teknisk overvågnings Sammenslutning. TÜV viser, at et produkt er blevet testet efter de krav, der stilles til produktet. Dette kan fx være internationalt eller i EU. Derfor er det heller ikke alle produkter, der er TÜV-mærket, da de kan være testet af andre organisationer. Ofte ses TÜV-mærket sammen med GS-mærket, da TÜV tit udfører test ud fra europæisk standard og tysk sikkerhedsmyndighed.

GS-mærke angiver det, at produktet er testet og overholder minimumskravene i den tyske lov om varesikkerhed. GS står for Geprüfte Sicherheit (gennemprøvet sikkerhed). Forskellige laboratorier og institutter har aftaler om at kunne udføre en GS-test. GS-mærket findes ved siden af CE-mærket på produktet. Vær dog opmærksom på, at GS-mærkning ikke er et lovkrav på samme måde som CE-mærkning er - derfor optræder GS-mærkningen heller ikke på alle produkter. 

Betingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
B2B UDGAVE SALG OG PROJEKTERING
Gældende ved al handel mellem køber og LEDSECTION hvis andet ikke er skriftligt aftalt


1. Tilbud, overslag og aftaler

a)Overslag som opgives til køber er ikke bindende for LEDSECTION hvorimod et tilbud vil være bindende for LEDSECTION.
b)Tilbud som opgives til køber er bindende for LEDSECTION i sammenlagt 30 dage fra tilbuddets afgivelse, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.
c)Aftalen er indgået når køberens skriftlige accept af tilbuddet er modtaget af LEDSECTION. Den skriftlige accept sendes enten pr. e-mail og / eller brev.
d)Tilbud er kun bindende for LEDSECTION, såfremt LEDSECTION ved modtagelse af endelig specificeret ordre stadig kan fremskaffe varerne til de priser, kurser, leveringstider og øvrige betingelser, som har ligget til grund for LEDSECTION’s tilbud.
e)Såfremt entreprenør eller underentreprenørs tilbud ændres, påvirkes LEDSECTION ikke af dette. LEDSECTION vil derfor ikke hæfte solidarisk overfor de andre parter som entreprisen vedrører.
f)Har køber anmodet LEDSECTION om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er LEDSECTION berettiget til at få denne ydelse betalt særskilt.
g)Tilbuddet og ordrebekræftelsen er betinget af, at:
g.a)Køber ikke kan forlange arbejdet udført i delleverancer i stedet for èn samlet leverance som anført i tilbuddet.
g.b)Det af køber fremsendte materiale svarer til LEDSECTION’s afgivne tilbud.


2. Priser

a)LEDSECTION’s priser er fastsat inkl. emballage til produkterne, men ekskl. transportomkostninger i Danmark, moms og anden afgift. LEDSECTION er berettiget til at fakturere køber de særskilte gebyrer for transport, moms og afgifter - der selvfølgelig også skal fremgå af tilbuddet.
b)Prisfastsættelsen er baseret på omkostningsniveauet ved aftaleindgåelsen. Indtræder der i tiden mellem aftaleindgåelsen og den aftalte leveringstid ændringer i leverandørprisniveauet for varer eller tjenesteydelser, er LEDSECTION berettiget til at foretage en tilsvarende priskorrektion.
c)Priser som opgives i fremmed valuta (USD $ eller EURO €) er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. LEDSECTION forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.
d)Priserne er fritblivende, og LEDSECTION forbeholder sig retten til at beregne nye eller forhøjede toldsatser, valutakurser, transportomkostninger og andre udgifter - samt til at forhøje priserne i tilfælde, hvor LEDSECTION’s producent har taget forbehold for evt. forhøjelse af arbejdslønninger, materialeomkostninger etc., som fremkommer efter ordren er noteret. Sådanne ændringer berettiger ikke køber til annullering af ordren.
e)Køber er uberettiget til at foretage modregning og fravalg som er baseret på krav, der ikke er skriftligt accepteret af LEDSECTION.


3. Betaling

a)Ved betalingsplan skal en procentsats af betalingen forfalde til LEDSECTION når køber har godkendt tilbud fra LEDSECTION, jo mindre andet er aftalt. Hvis betalingen ikke forfalder, er LEDSECTION berettiget til at gøre tilbuddet inaktivt efter 30 dage. Der henvises til 1 b.
b)Betalingsplan er om muligt, hvis begge parter er indforstået herved. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter ordresummen eller dele deraf skal udbetales til LEDSECTION. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb ordresummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at de produkter, betalingen angår, er leveret.
c)Betaler køber ikke i rette tid, vil dette medføre rentetilskrivning med 2 % per måned, rykkergebyrer i henhold til lovgivning samt eventuelle inkassoomkostninger debiteres ifølge opgørelse fra advokat.
d)Har køber ikke betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan LEDSECTION efter skriftlig varsel på 5 arbejdsdage standse levering af produkter. Endvidere kan LEDSECTION uden varsel standse arbejdet ved købers konkurs, betalingsstandsning, hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord eller hvis købers økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude i stand til at opfylde ordreaftalen.
e)Såfremt det fremgår af fakturaens forside at der ydes kontantrabat, som fratrækkes fakturabeløbet vil kontantrabattens størrelse fremgå af fakturaens forside.
f)Betalingsbetingelser fremgår af LEDSECTION’s tilbud/- ordrebekræftelse. Såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelserne bortfalder tilbuddet. Der henvises til 1 b.
g)LEDSECTION modtager betaling via bank overførsel.


4. Forsendelse

a)Alle forsendelses omkostninger i Danmark betales af køber såfremt andet ikke fremgår af tilbuddet.
b)Generel forsendelse i Udland til Danmark er med TNT og eller andet transportfirma alt efter ordrens størrelse.
c)Store forsendelser fra Udland til Danmark sejles med skib og dette indebærer, at varerne sendes frit om bord (FOB).
d)Forsendelse i Danmark er med TNT eller Post Danmark alt efter størrelsen af købers bestilling.


5. Levering

a)Medmindre andet skriftligt er vedtaget fra LEDSECTION’s side sker leveringen snarest muligt og under hensyntagen til leveringstider hos LEDSECTION’s producenter. Leveringstiden anses som overholdt, når LEDSECTION forinden udløbet heraf kan dokumentere at produkt eller ydelse er afsendt eller står til rådighed.
b)Leveringen finder sted på købers forretningsadresse eller afhentning på LEDSECTION’s forretningsadresse.
c)Levering til købers adresse: anses som værende sket når LEDSECTION overgiver varen til den første transportør (TNT, DHL, UPS, Post Danmark, De Danske Fragtmænd og – eller andet transportfirma).
d)Køber henter selv sine varer: Leveringsstedet er LEDSECTION's forretningsadresse. Risikoen for varen går over ved varens udlevering dvs. ved overgivelsen. Dermed menes den faktiske fysiske overgivelse af varen til bestiller selv eller en af dennes ansatte/repræsentant.
e)Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer LEDSECTION leveringstidspunktet.


6. Returnering af varer

a)Køber betaler alle omkostningerne ved returnering af varer.
b)Varer tages kun retur efter forud indgået skriftlig aftale imellem LEDSECTION og køber. Retursendinger skal være i ubrudt og i ubeskadiget original emballage med angivelse af originalfakturaens nummer, dato og et returnummer som oplyses ved henvendelse til LEDSECTION. Returnummeret udløber efter 7 dage efter aftale dato.
c)LEDSECTION er fuldt berettiget til at nægte returnering af købers ordrer.
d)Returnering af købers bestilling medfører et gebyr på 35 % af den fakturerede værdi for samlede bestilling.
e)Specielt fremstillede eller specielt hjemtagne varer kan ikke returneres.
f)Hvis køber har bestilt varer der ikke fremstår af LEDSECTION’s varekatalog og varelister mere tages disse ikke retur.


7. Garanti af varer

a)LEDSECTION yder 2 års garanti fra faktura dato, herefter er der ingen reklamationsret, medmindre det er særskilt angivet. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor LEDSECTION.
b)En mangel anses ikke at foreligge, såfremt køber har anvendt det leverede forkert eller uhensigtsmæssigt, herunder ved tilsidesættelse af retningslinjer fra LEDSECTION’s producenter eller eventuelle retningslinjer udarbejdet af LEDSECTION, eller såfremt køber eller tredjemand uden LEDSECTION’s samtykke har ladet udbedre mangler eller foretaget indgreb i det leverede.
c)Ved begrundet og rettidig reklamation (7 a) er LEDSECTION, efter eget valg og indenfor rimelig tid, berettiget til, at foretage omlevering eller at afhjælpe manglen. Såfremt LEDSECTION foretager rettidig omlevering eller afhjælpning, er køber uberettiget til at hæve leveranceaftalen eller at kræve erstatning eller anden kompensation som følge af manglen (forsinkelse anses ikke at foreligge under disse omstændigheder). I forbindelse med eventuel omlevering eller afhjælpning skal køber loyalt medvirke til at sådanne foranstaltninger kan gennemføres. LEDSECTION er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/omleveringer og kan betinge sig, at køber stiller sikkerhed for betaling af det leverede eller for andre leverancer, såfremt køber er indrømmet kredit. Såfremt omlevering eller afhjælpning ikke sker rettidigt kan køber hæve leveranceaftalen eller kræve købesummen forholdsmæssigt nedsat, idet købers misligholdelsesbeføjelser er begrænset hertil.


8. Forsikring

a)Køber tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. Forsikringspolicen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning.


9. Projektgennemgang og dokumentation

a)Køber kan i udbudsmaterialet bestemme, at LEDSECTION skal deltage i en projektgennemgang. Møde mellem entreprenør, bygherres rådgivende teknikere og eventuelt bygherre selv. Projektet gennemgås med henblik på at gøre det mere rationelt, at hindre svigt samt afklarer eventuelt forståelsesmæssige problemer. LEDSECTION får i dette omfang, og hvad der er begrænset herved ikke ekstrabetaling.


10. Ansvarsbegrænsninger

a)Der tages forbehold for mellemsalg, midlertidigt udgåede varenumre, trykfejl, tekniske svigt, manglende behandling af ordre som følge heraf, med videre. Erstatningsansvaret omfatter altså ikke indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill og lign.
b)LEDSECTION er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i købers besiddelse. LEDSECTION fralægger sig ethvert erstatningsansvar til det direkte tab, der er påført køber. LEDSECTION hæfter ligeledes ikke for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. LEDSECTION er således på ingen måde erstatningsansvarlig og hæfter således hverken for købers indirekte eller direkte tab og skader.
c)LEDSECTION fralægger sig ansvaret ved købers tab eller skade ved forsinket eller manglende levering.
d)LEDSECTION’s erstatningsansvar kan herudover beløbsmæssigt maksimalt udgøre fakturabeløbet for den pågældende leverance.
e)I den udstrækning LEDSECTION måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtiget at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar er begrænset.
f)LEDSECTION fralægger sig ethvert ansvar ved fejlbehandling og – eller overbelastning af produkterne. LEDSECTION fralægger sig ansvaret hvis overbelastningen er forårsaget på baggrund af manglende vedligeholdelse af belysningsanlægget.
g)Ligeledes fralægger LEDSECTION sig ansvaret overfor transienter, som kan overbelaste og ødelægge det leverede. Er der i en el-installation forekommet en kraftig transient, vurderes omfanget og sandsynligheden af udefra kommende specialist.


11. Force Majeure

a)I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har LEDSECTION intet ansvar, hvis forsinkelsen eller manglen skyldes: 
-    Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
-    I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
-    I øvrigt enhver omstændighed som LEDSECTION ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.


12. Ændringer i ordren

a)LEDSECTION’s ordrebekræftelse angiver sidste frist for rettelser. Efter denne dato kan der af produktionstekniske hensyn ikke ske rettelser i ordren.


13. Vejledning

a)Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra LEDSECTION. Ønskes der yderligere oplysninger eller rådgivning fra LEDSECTION, er denne af vejledende art.


14. Lovvalg af tvistigheder – værneting

a)Enhver form for tvistigheder mellem LEDSECTION og køber skal afgøres efter Dansk ret. Dette gælder uanset om tvisten er opstået på baggrund af nærværende aftale eller en aftale der er indgået i forlængelse af denne aftale.
b)Parterne er enige om loyalt at samarbejde ud fra nærværende aftale og i den ånd den er indgået.
c)Såfremt der opstår uenighed eller tvister parterne imellem skal disse søges løst ved forhandlinger.
d)Såfremt parterne ikke kan opnå enighed er Københavns Byret aftalt som rette værneting i ethvert søgsmål mellem parterne.